Αθήνα, 07-12-22 20:01

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

05-07-22  ZOOM 9.84 - Ισχύει η Διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.

Απόφαση 161/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΕΣΡ - 5η Ιουλίου 2022

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.7.2022 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.
Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Νικόλαο Κιάο και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γιώργος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, ο οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84» (πρώην «GAGA RADIO») Ν. Κερκύρας, κατά της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ, καθώς και το με αριθ. πρωτ. 4169/30.06.2022 υστερόχρονο αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 427/30.12.2021, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αντώνιο Κεχρή. Ο Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 645/ΕΣ/1.7.2022 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, ως εκπρόσωπος του Ρ/Σ «ZOOM 9.84», ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, Απόστολος Κιόχος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Δήλωσε, στη συνέχεια, ότι δεν θα προβεί στην κατάθεση εγγράφου υπομνήματος, παρά θα περιοριστεί στην αποστολή, διά του διαδικτύου, σχετικών με την υπόθεση εγγράφων. O σταθμός, πράγματι, κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθ. πρωτ. 4382/5.7.2022 έγγραφο.

Η διάσκεψη επί της ανωτέρω υποθέσεως έλαβε χώρα μετά το πέρας της ακρόασης του εκπροσώπου του σταθμού.

Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος:

«1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο»». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης . αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν.2690/1999]: «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον:

(α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως.

(β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη [πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016].

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την προσβαλλόμενη απόφαση διαπιστώθηκε η διακοπή λειτουργίας του Ρ/Σ GAGA RADIO [πλέον ZOOM 9.84, ν. Κερκύρας] και αποφασίστηκε η διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών που τηρείται στο ΕΣΡ.

Το πραγματικό μέρος της προσβαλλόμενης απόφασης έχει ως εξής: «Ο ραδιοφωνικός σταθμός GAGA RADIO Νομού Κερκύρας είναι κάτοχος της με αριθμό17389/Ε1/2255/01.09.2000 ΒΝΛ, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του πρώην Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999. Διά της με αριθμό 5255/27.10.2017 διαδικτυακής ανώνυμης καταγγελίας, γνωστοποιήθηκε στην Αρχή ότι ο Ρ/Σ «GAGA RADIO» Ν. Κερκύρας έχει σταματήσει τη λειτουργία του «από τα τέλη του 2016». Κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού εγγράφου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Α.Π. 3487/22.06.2018), το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας της ΕΕΤΤ επιβεβαίωσε ότι «από ελέγχους του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Πατρών της ΕΕΤΤ στο νομό Κέρκυρας στις 07/02/2018 και 23/05/2018 δεν καταγράφηκε εκπομπή του ρ/σ με διακριτικό τίτλο “GAGA RADIO” ν. Κέρκυρας» (Α.Π. ΕΕΤΤ 20840/Φ 386/11.07.2018 - Α.Π. ΕΣΡ 3856/12.07.2018)».

Θα πρέπει, δε, να επισημανθεί ότι το μόνο νόμιμο κέντρο εκπομπής του σταθμού της αιτούσας είναι ο «Παντοκράτορας» ν. Κερκύρας.

Με νεότερο έγγραφό του, το Τμήμα Εποπτείας & Ελέγχου Φάσματος Πάτρας της ΕΕΤΤ [Α.Π. ΕΕΤΤ 28264/20.10.2021 - Α.Π. ΕΣΡ 5515/21.10.2021] ενημέρωσε την Αρχή ότι και από μεταγενέστερο έλεγχο του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε η ΕΕΤΤ, στις 22.09.2021, 23.09.2021 και 14.10.2021, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ν. Κέρκυρας GAGA RADIO (98.4MHz) δεν εξέπεμπε. Ο ως άνω νεότερος έλεγχος ραδιοφωνικού φάσματος, από την ΕΕΤΤ, έλαβε χώρα μετά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης [15.12.2020] και πριν τη δημοσίευσή της [29.11.2021] και, άρα, δε συνιστά μέρος του πραγματικού της προσβαλλόμενης απόφασης. 

III. Υπαγωγή

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρεία δεν προσκομίζει κανένα «νέο» ουσιώδες δεδομένο υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα.
Δεν υπάρχει εξάλλου στην προσβαλλομένη κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτής.
Επομένως, η αίτηση θεραπείας με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 πρέπει να απορριφθεί. Ως εκ τούτου, παρέλκει η εξέταση του με αριθ. πρωτ. 4169/30.06.2022 αιτήματος αναστολής εκτέλεσης της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84» (πρώην «GAGA RADIO») Ν. Κερκύρας, για την ανάκληση της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε την 5η Ιουλίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.