Αθήνα, 28-11-23 22:27

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

05-07-22  ZOOM 9.84 - Ισχύει η Διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.

Απόφαση 161/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΕΣΡ - 5η Ιουλίου 2022

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.7.2022 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.
Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Νικόλαο Κιάο και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γιώργος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, ο οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84» (πρώην «GAGA RADIO») Ν. Κερκύρας, κατά της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ, καθώς και το με αριθ. πρωτ. 4169/30.06.2022 υστερόχρονο αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 427/30.12.2021, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αντώνιο Κεχρή. Ο Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 645/ΕΣ/1.7.2022 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, ως εκπρόσωπος του Ρ/Σ «ZOOM 9.84», ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, Απόστολος Κιόχος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Δήλωσε, στη συνέχεια, ότι δεν θα προβεί στην κατάθεση εγγράφου υπομνήματος, παρά θα περιοριστεί στην αποστολή, διά του διαδικτύου, σχετικών με την υπόθεση εγγράφων. O σταθμός, πράγματι, κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθ. πρωτ. 4382/5.7.2022 έγγραφο.

Η διάσκεψη επί της ανωτέρω υποθέσεως έλαβε χώρα μετά το πέρας της ακρόασης του εκπροσώπου του σταθμού.

Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος:

«1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο»». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης . αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν.2690/1999]: «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον:

(α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως.

(β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη [πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016].

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την προσβαλλόμενη απόφαση διαπιστώθηκε η διακοπή λειτουργίας του Ρ/Σ GAGA RADIO [πλέον ZOOM 9.84, ν. Κερκύρας] και αποφασίστηκε η διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών που τηρείται στο ΕΣΡ.

Το πραγματικό μέρος της προσβαλλόμενης απόφασης έχει ως εξής: «Ο ραδιοφωνικός σταθμός GAGA RADIO Νομού Κερκύρας είναι κάτοχος της με αριθμό17389/Ε1/2255/01.09.2000 ΒΝΛ, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του πρώην Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999. Διά της με αριθμό 5255/27.10.2017 διαδικτυακής ανώνυμης καταγγελίας, γνωστοποιήθηκε στην Αρχή ότι ο Ρ/Σ «GAGA RADIO» Ν. Κερκύρας έχει σταματήσει τη λειτουργία του «από τα τέλη του 2016». Κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού εγγράφου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Α.Π. 3487/22.06.2018), το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας της ΕΕΤΤ επιβεβαίωσε ότι «από ελέγχους του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Πατρών της ΕΕΤΤ στο νομό Κέρκυρας στις 07/02/2018 και 23/05/2018 δεν καταγράφηκε εκπομπή του ρ/σ με διακριτικό τίτλο “GAGA RADIO” ν. Κέρκυρας» (Α.Π. ΕΕΤΤ 20840/Φ 386/11.07.2018 - Α.Π. ΕΣΡ 3856/12.07.2018)».

Θα πρέπει, δε, να επισημανθεί ότι το μόνο νόμιμο κέντρο εκπομπής του σταθμού της αιτούσας είναι ο «Παντοκράτορας» ν. Κερκύρας.

Με νεότερο έγγραφό του, το Τμήμα Εποπτείας & Ελέγχου Φάσματος Πάτρας της ΕΕΤΤ [Α.Π. ΕΕΤΤ 28264/20.10.2021 - Α.Π. ΕΣΡ 5515/21.10.2021] ενημέρωσε την Αρχή ότι και από μεταγενέστερο έλεγχο του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε η ΕΕΤΤ, στις 22.09.2021, 23.09.2021 και 14.10.2021, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ν. Κέρκυρας GAGA RADIO (98.4MHz) δεν εξέπεμπε. Ο ως άνω νεότερος έλεγχος ραδιοφωνικού φάσματος, από την ΕΕΤΤ, έλαβε χώρα μετά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης [15.12.2020] και πριν τη δημοσίευσή της [29.11.2021] και, άρα, δε συνιστά μέρος του πραγματικού της προσβαλλόμενης απόφασης. 

III. Υπαγωγή

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρεία δεν προσκομίζει κανένα «νέο» ουσιώδες δεδομένο υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα.
Δεν υπάρχει εξάλλου στην προσβαλλομένη κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτής.
Επομένως, η αίτηση θεραπείας με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 πρέπει να απορριφθεί. Ως εκ τούτου, παρέλκει η εξέταση του με αριθ. πρωτ. 4169/30.06.2022 αιτήματος αναστολής εκτέλεσης της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84» (πρώην «GAGA RADIO») Ν. Κερκύρας, για την ανάκληση της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε την 5η Ιουλίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

Ruxandra Obreja: “Το DRM είναι το μόνο Ανοιχτό Ψηφιακό Πρότυπο που συνιστά η ITU για όλες τις Ζώνες Συχνοτήτων!”
Ποιό είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ψηφιακού Ραδιοφώνου; Τι είναι το DRM και ποιές είναι οι εφαρμογές του στα FM, Μεσαία Κύματα (AM) και τα Βραχέα Κύματα (SW); Ποιές είναι οι τρέχουσες εξελίξεις ως προς το DRM παγκοσμίως, αλλά και ποιά είναι η αλήθεια για τους DRM Δέκτες (Οικιακούς, Φορητούς και Αυτοκινήτου); Μπορεί να εφαρμοστεί το DRM στην Ελλάδα και ποιά είναι η καλύτερη λύση; Τι είναι η Υπηρεσία Κειμένου Journaline και ποιά τα πλεονεκτήματα της Λειτουργίας Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (EWF). Σε αυτές και άλλες ερωτήσεις κρίσιμης σημασίας απαντά η κα. Ruxandra Obreja, παρέχοντας περισσότερες διεξόδους ως προς την free-to-air εκπομπή για τους σύγχρονους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.


ΕΣΡ: Ορισμός Πιστοποιημένων Χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Παρακολούθησης των Πειθαρχικών Υποθέσεων (e-Peitharxika).
Ορίζουμε, ως πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (e-peitharxika) στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τις κάτωθι αναφερόμενες υπαλλήλους:


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού RADIO PARNASS - EXTREME FM Ν. Φωκίδας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που τον λειτουργούσε στην ραδιοφωνική συχνότητα 105,2 FM. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί.


ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό METROPOLIS 95,5 FM Ν. Θεσσαλονίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ομόφωνα ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών και ειδήσεων.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA AE», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «METROPOLIS 95,5 FM» Νομού Θεσσαλονίκης, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Ν. Αττικής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

i. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τους κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί εμπορικών ανακοινώσεων/διαφημίσεων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.


ΕΣΡ: Πρόστιμο στον επόμενο ιδιοκτήτη
Διοικητική Κύρωση Προστίμου 5.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό KIDSRADIO (πρώην NEWS 247 88,6) Ν. Αττικής, για υπόθεση που αφορά τον προηγούμενο ιδιοκτήτη


ΕΣΡ: Απαλλαγή Ρ/Φ Σταθμού ATHENS BEST RADIO Ν. Αττικής ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 262/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 Ν. Θεσσαλονίκης.

Απόφαση 270/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 24η Ιανουαρίου 2023

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Απαλλαγή Τ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 44/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεξέταση τη...


Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».