Αθήνα, 07-12-22 17:44

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

07-08-22  VELVET 98.4

Απόφαση 110/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 14η Ιουλίου 2022

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 14.12.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.

Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 1972/2.4.2021 αίτησης του Νικολάου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού «VELVET 98,4» (πρώην ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ) Νομού Ξάνθης, όπου ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 129/2018 απόφαση του ΕΣΡ, με την οποία είχε αποφασιστεί η διακοπή λειτουργίας του σταθμού.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 126/14.4.2021 που ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Γιώργο Αναγνωσταρά, ο οποίος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτ. 776/ΕΣ/27.9.2021 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό του ως άνω φορέα παρέστησαν ο αιτών Νικόλαος Γιαννακόπουλος και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Έρνεστ Εφραιμίδης. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο οι Εκπρόσωποι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους.

Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 14.1.2022 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία, την 14η.1.2022, το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 196/16.1.2022 υπόμνημα.

Την 9.5.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Νικόλαος Κιάος και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τους απόντες κατά τη συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιο Σαρειδάκη, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος:

«1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και την ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή- πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (

α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως.

(β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη (πρβλ. ενδεικτικώς ΕΣΡ: 144/2018, 4/2021, 33/2021, 112/2021).

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

Περαιτέρω:

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 53 παρ/φοι 1 και 2 του Ν. 2778/1999:

«1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

«2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

3. Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους...». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:

Σκοπός του νομοθέτη ήταν να επιτρέψει την προσωρινή λειτουργία των σταθμών στους οποίους χορηγούνταν βεβαίωση λειτουργίας μέχρι την έκδοση προκήρυξης συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Η προσωρινή αυτή λειτουργία δεν αναιρεί την υποχρέωση των σταθμών αυτών να τηρούν όχι μόνο τις αναφερόμενες στην ως άνω διάταξη του άρθρου 53 υποχρεώσεις αλλά το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους αδειούχους σταθμούς, μεταξύ των οποίων και της πραναφερθείσας του άρθρου 11 παρ. 4 Ν. 3592/2007 περί της συνεχούς λειτουργίας τους, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση των σταθμών.

Ωστόσο ενόψει των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας και της διαπιστωθείσας μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης, η οποία ως γνωστό αποτελεί το αποκλειστικό έσοδο των επιχειρήσεων των ραδιοφωνικών σταθμών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 4 Ν. 3592/2007 η προσωρινή αδυναμία μετάδοσης σήματος από το κέντρο εκπομπής λόγω τεχνικής βλάβης ή η πρόσκαιρη αδυναμία μετάδοσης του σήματος με τεχνικές προδιαγραφές που να καθιστούν δυνατή την καταγραφή του από τις υπηρεσίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ειδικότερα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο σταθμός έχει διακόψει τη λειτουργία του όταν, παρά το γεγονός ότι δεν καταγράφεται ως λειτουργών από την ΕΕΤΤ, προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, κατά το εξεταζόμενο ως χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας του, ο φορέας του σταθμού ασκούσε κανονικά τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα (π. χ. εξέδιδε τιμολόγια μετάδοσης διαφημίσεων, εξοφλούσε τα πνευματικά δικαιώματα σε δικαιούχους φορείς, εξοφλούσε λογαριασμούς σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση του Συμβουλίου (υπ’ αρ. 129/2018) έχει, κατά το πραγματικό αυτής μέρος, την υπαγωγή και το διατακτικό της, ως εξής: «Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ λειτουργούσε ραδιοφωνικό σταθμό στην Ξάνθη με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ» (ήδη «VELVET 98.4»), ο οποίος εξέπεμπε πρόγραμμα στην συχνότητα 98.4 FM. Όμως, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4738/09.12.2016 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο εν λόγω σταθμός είχε σταματήσει να εκπέμπει στις 18.10.2016.

Επίσης, με τα με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 2450/26.5.2016 και 2673/14.6.2016 έγγραφα των ιδιωτών Νεκτάριου Παπαδόπουλου και Σοφοκλή Σταματόπουλου αναφέρθηκε στο ΕΣΡ ότι ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός είχε σταματήσει τη λειτουργία του ήδη από το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου 2016. Αντιστοίχου περιεχομένου αναφορά γίνεται και στο με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4488/27.8.2018 έγγραφο του ιδιώτη Παρασκευά Ιγνατιάδη, με το οποίο παρέχεται επίσης η πληροφορία ότι ο σταθμός άρχισε να επαναλειτουργεί χωρίς λογότυπο από τις αρχές Ιουνίου 2018 με ξένο ρεπερτόριο και άλλον ιδιοκτησιακό φορέα.

Ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού προβάλλει τον ισχυρισμό ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που οφείλονταν σε κλοπή του υλικού του ο σταθμός έμεινε για έναν μήνα χωρίς ροή προγράμματος, αρχής γενομένης από 4 Απριλίου 2016. Ισχυρίζεται επίσης ότι μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού άρχισε κανονικά και αδιαλείπτως να μεταδίδει το σύνηθες ραδιοφωνικό του πρόγραμμα. Προς απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών του προσκομίζει λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος περιόδου Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, οι προσκομιζόμενοι λογαριασμοί ουδόλως αποδεικνύουν την αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού κατά την κρίσιμη περίοδο. Δεν εξηγείται επίσης πώς ο σταθμός βρέθηκε μη λειτουργών σε σχετική καταγραφή της ΕΕΤΤ, τέσσερις περίπου μήνες μετά τις προαναφερθείσες καταγγελίες ιδιωτών που αφορούν σε περίοδο αναγόμενη σε χρόνο σαφώς προγενέστερο της μέτρησης αυτής της ΕΕΤΤ.

Θεωρεί δε το ΕΣΡ πλήρως αποδεδειγμένο ότι ο σταθμός είχε παύσει την εκπομπή προγράμματος από τις αρχές Απριλίου του 2016 μέχρι τουλάχιστον την καταγραφή της ΕΕΤΤ, ήτοι έως τις 18 Οκτωβρίου 2016. Υπό διαφορετική εκδοχή, θα ήταν αδύνατον να εξηγηθεί λογικώς πώς τα ανωτέρω πρόσωπα μπόρεσαν να προβλέψουν σε ανύποπτο χρόνο ότι θα γινόταν στο μέλλον η προαναφερθείσα τεχνική μέτρηση της ΕΕΤΤ και ότι αυτή θα κατέγραφε τον τερματισμό της λειτουργίας του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

ΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του Ρ/Σ «ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ» (ήδη «VELVET 98.4») Ν. Ξάνθης και στην συχνότητα 98.4 FM καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που λειτουργούσε τον εν λόγω σταθμό με τη συγκεκριμένη ραδιοφωνική συχνότητα. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, γεγονός που πρέπει να αναγνωρισθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ» (ήδη «VELVET 98.4») Ν. Ξάνθης είχε παύσει να λειτουργεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό, αποφασίζει τη διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και αναγνωρίζει ότι η ραδιοφωνική συχνότητα 98.4 FM, στην οποία αυτός εξέπεμπε, ανήκει αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος.».

Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκαν οι με ΑΠ ΕΣΡ 6160/29.11.2018 και 1128/11.3.2020 αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες απορρίφθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 103/2019 και 125/2020 αποφάσεις του ΕΣΡ.

Ήδη με την κρινόμενη αίτηση θεραπείας ζητείται η επανεξέταση της υποθέσεως του και η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 129/2018 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με σκοπό την επανεγγραφή του ραδιοφωνικού σταθμού «VELVET 98.4» (πρώην ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ) στον πίνακα Λειτουργούντων Σταθμών Ν. Ξάνθης, υπό το πρίσμα νεότερων αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων, και η υπ’ αριθμ. 1977/2019 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης, από τα οποία προκύπτει η συνεχής λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού και η προσωρινή αδυναμία μετάδοσης σήματος από το κέντρο εκπομπής λόγω τεχνικών προβλημάτων, που οφείλονταν σε κλοπή κάποιων καλωδίων από αυτό (κέντρο εκπομπής).

Η αίτηση θεραπείας, παραδεκτώς εξετάζεται, δεδομένου ότι, τα ως άνω νεότερα αποδεικτικά στοιχεία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης, κατά τη συνεδρίαση της Αρχής, που εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου στα οποία περιλαμβάνονται και οι προβληθέντες (προφορικώς και εγγράφως) ισχυρισμοί του ως άνω ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού, ο τελευταίος (ιδιοκτήτης), προσκόμισε πλήθος εγγράφων, μεταξύ των οποίων, και τα εξής κρίσιμα:

•    Η αριθμ. 1977/2019 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης, με την οποία αθωώθηκε από την κατηγορία της παράνομης λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 37 περ. α Ν. 4635/2019), γιατί διαπιστώθηκε η μη συνδρομή των αντικειμενικών στοιχείων, που συγκροτούσαν το ως άνω αδίκημα, με την αιτιολογία ότι «... ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός, δεν διέκοψε ουδέποτε οριστικά τη λειτουργία του, παρά μόνο για ένα χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών, κατά το οποίο είχε αφαιρεθεί δια κλοπής ο εξοπλισμός του και αναμένονταν ο νέος, που είχε αγορασθεί από το εξωτερικό. Συνεπώς, την 14η/10/2019 ο κατηγορούμενος νομίμως προέβη σε χρήση του εν λόγω σταθμού εκπομπής ...». Πρέπει να αναφερθεί ότι η ποινική δίωξη για την ως άνω αξιόποινη πράξη ασκήθηκε, ύστερα από την έκδοση της προσβαλλόμενης με αριθμ. 129/2018 απόφασης του ΕΣΡ και την έρευνα που έγινε στο ραδιοφωνικό σταθμό, την 14η/10/2019, από την οποία διαπιστώθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού. Επομένως, για να αχθεί το ως άνω ποινικό δικαστήριο στην απαλλακτική του κρίση, αναγκαίως εξέτασε το ουσιαστικό ζήτημα της διακοπής ή μη της λειτουργίας του σταθμού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που αποτέλεσε (η φερόμενη διακοπή) και τη γενεσιουργό αιτία για την άσκηση ποινικής δίωξης.
•    Η αριθμ. πρωτ. 2176/3.9.2019 έγγραφη βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ περί μη ύπαρξης αιτήματος απενεργοποίησης ρεύματος, ούτε διακοπής της παροχής 8 23055356-01 του παραπάνω ραδιοφωνικού σταθμού, που βρίσκεται στο Πάρκο Κεραιών Ξάνθης από 1/1/2016 έως σήμερα (ημερομηνία εκδόσεως εγγράφου).
•    Αντίγραφο της από 16/6/2016 σύμβασης ραδιοφωνικής μεταδόσεως, που υπέγραψε (ιδιοκτήτης) με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, από την οποία προκύπτει ότι κατέβαλε το ποσό των 300€ για πνευματικά δικαιώματα για το έτος 2016.
•    Τιμολόγια αγοράς και μεταφοράς καλωδίων και εξαρτημάτων μηχανημάτων (το αριθμ. 0524/26.6.2016 σειρά Ε τιμολόγιο και το από 26/3/2016 διεθνές τιμολόγιο).
•    Λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ραδιοφωνικού σταθμού για την περίοδο από 4/2/2016 μέχρι 1/12/2016, στους οποίους καταγράφεται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
•    Τιμολόγια για διαφημιστική προβολή για τους μήνες Νοέμβριο 2015 μέχρι και Σεπτέμβριο 2016, που εκδόθηκαν μεταξύ 30/4/2016 και 23/12/2016.
•    Το αριθμ. 77715/22.12.2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανικής Υποστήριξης της ΔΟΥ Ξάνθης, από το οποίο προκύπτει ότι, οι καταγγέλλοντες Νεκτάριος Παπαδόπουλος και Σοφοκλής Σταματόπουλος, δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα και δεν έχουν φορολογικό μητρώο στην Ξάνθη.
•    Εκτυπωμένη αναζήτηση στον ονομαστικό τηλεφωνικό διαδικτυακό κατάλογο του ΟΤΕ, από την οποία προκύπτει ότι, δεν υπάρχει ανεύρεση προσώπων με τα στοιχεία των καταγγελλόντων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από τα παραπάνω έγγραφα προκύπτει, κατά την κρίση της πλειοψηφίας, η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού μέχρι σήμερα, ενώ η διαλαμβανόμενη, στο αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 4738/9.12.2016 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), διαπίστωση, ότι την 18/10/2016, ο σταθμός δεν εξέπεμπε ραδιοφωνικό σήμα, εκτιμάται ότι οφειλόταν σε προσωρινή δυσλειτουργία, λόγω εργασιών συντήρησης, που πραγματοποιούνταν εκείνη την ημέρα και όχι σε διακοπή λειτουργίας του σταθμού, κατά την έννοια του νόμου.

Επίσης, από τα δύο τελευταία έγγραφα, προκύπτει, ότι οι καταγγέλλοντες Νεκτάριος Παπαδόπουλος και Σοφοκλής Σταματόπουλος, δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα και ότι δεν έχουν φορολογικό μητρώο στην Ξάνθη. Συνεπώς οι αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 2450/26.05.2016 και 2673/14.06.2016 ψευδεπώνυμες καταγγελίες αυτών, οι οποίες δεν συνοδεύονται από στοιχεία επαλήθευσης και από αποδεικτικά στοιχεία, ισοδυναμούν με ανώνυμες καταγγελίες, που δεν μπορούν να βαρύνουν την τελική κρίση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και σε κάθε περίπτωση, η τυχόν διακοπή σήματος ενός ραδιοφωνικού σταθμού δεν μπορεί να πιστοποιηθεί με αναφορά σε καταγγελία προσώπων για τα οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους. 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Εν όψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, συνάγεται, κατά πλειοψηφία, ότι δεν διαπιστώνεται παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 αφορώσα τη διακοπή λειτουργίας του σταθμού και ότι η αίτηση πρέπει να γίνε δεκτή και να αποφασισθεί η επανεγγραφή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Μητρώο των Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών Νομού Ξάνθης.

Κατά τη γνώμη, όμως, τριών μελών η κρινόμενη αίτηση έπρεπε να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτη, επικουρικώς δε ως προφανώς αβάσιμη. Ειδικότερα, κανένα νέο στοιχείο, υπό την προεκτεθείσα έννοια, δεν προσκομίζεται, τα δε επικαλούμενα έγγραφα δεν συνιστούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού σε παρελθόντα χρόνο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται κατά πλειοψηφία την κρινόμενη αίτηση.

Αποφασίζει την επανεγγραφή στο Μητρώο των λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 9η Μαΐου 2022 και δημοσιεύθηκε την 14η Ιουλίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.